prawa autorskie - własność intelektualna - licencja - piractwo

artykułujemy

Tajemnica handlowa (trade secret)

czytano 5407 razy

Tajemnica handlowa (trade secret)

Na tajemnicę handlową składa się poufna formuła, narzędzie lub informacja, które dają jej posiadaczowi konkurencyjną przewagę tak długo, jak uda się ją utrzymać w tajemnicy.[19] Przykładem może być tu tajemnica handlowa produkcji napoju Coca-Cola®. Tam gdzie informacja nie jest na tyle nowa, by miała podlegać prawu patentowemu, albo nie dość oryginalna jako potencjalny przedmiot prawa autorskiego (np. baza danych sejsmicznych albo lista klientów), stosuje się prawo tajemnicy handlowej. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie lub wynagrodzenie szkód wynikłych ze „sprzeniewierzeń” tajemnicy handlowej.[20] Obecnie tajemnica handlowa jest chroniona prawem stanowym, aczkolwiek niedawno znowelizowano prawo federalne dla zapobieżenia kradzieżom tajemnicy handlowej.[21]

Teoretycznie pozbawioną granic czasowych ochronę tego typu uzyskuje się po zadeklarowaniu, że skład danego dobra jest tajemnicą. Należy jednak pamiętać, że ujawnienie tajemnicy, inżynieria wsteczna (reverse-engineering) a także niezależny wynalazek mogą zniweczyć działanie takiej ochrony. Nie znajdujące się pod ochroną copyrightu kompilacje danych i mapy, niewyjawiony lub nie zabezpieczony w inny sposób przez prawo patentowe kod źródłowy oprogramowania to przykłady tajemnicy informacji, która może być przedmiotem ochrony prawnej tajemnicy handlowej. Jej jedyną niedogodnością jest to, że niezależny wynalazek konkurencji, przedtem stanowiący tajemnicę handlową jej przeciwników, może zostać opatentowany jako narzędzie lub proces produkcji, co uniemożliwi jego użytkowanie przez pierwotnego wynalazcę i właściciela tajemnicy handlowej.

[Za tajemnicę przedsiębiorstwa są uznawane zgodnie z polskim prawem nieujawnione publicznie informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności (S. Sołtysiński w: J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Poźniak-Niedzielski, R. Skobisz, T. Skoczny, S. Sołtysinski, J. Szwaja, I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., Warszawa 1994 r., s. 97 i n.) – PM.]


» Prawa własności: materialne i niematerialne
» Prawa autorskie (copyright)
» Patent
» Tajemnica handlowa (trade secret)
» Znak handlowy (trademark)
» Znak towarowy
» Wzór przemysłowy
» Prawa własności intelektualnej i ich związek z własnością materialną
» Libertariańskie spojrzenie na własność intelektualną
» Obrona własności intelektualnej w oparciu o kryteria utylitarne
» Kontrowersje wokół praw naturalnych
» Własność Intelektualna a prawa własności
» Dwa sposoby zawłaszczenia
» Własność intelektualna jako kontrakt
» Prawa autorskie i patenty
» Tajemnica handlowa
» Znak handlowy
» Wniosek
» Dodatek: niektóre przykłady wątpliwych patentów i praw autorskich
» Bibliografiaźródło, za zgodą: http://mises.pl/255/255/
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji KRADNIEMY.wortale.net.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Agencja reklamowa idea4you.eu | System CMS | Wortale tematyczne | mapa witryny | login statystyka